Jak učíme

Tvoříme inspirativní prostředí, kde jde učení (skoro) samo

Každá ScioŠkola je trochu jiná, byť ve všech vycházíme ze stejných principů. Naším základem je kombinace pestré škály formátů, v nichž se děti učí, a podíl dětí na chodu školy.

Naše škola v Bubenči se od těch ostatních významně liší v konceptu kombinované výuky. Ten spočívá ve střídání prezenční formy (fyzicky ve škole) a distanční formy (online) v rámci jednoho týdne. Poměr prezenční a online výuky se odvíjí od ročníku vzdělávání, online výuku lze také absolvovat přímo ze školy pod dohledem průvodce.

Tento model nám umožní lépe individualizovat vzdělávání žáků a zároveň podporuje socializaci v rámci kolektivu v běžné prezenční výuce. Vedle toho se děti budou učit různým formám práce a způsobům komunikace. Tak jako tomu je i v reálném životě.

Školné

11 000 Kč

Platí se pouze 10 měsíců. Zahrnuje školu i družinu a klub. Nezahrnuje náklady na stravu a na akce mimo školu.

Nadační fond ScioŠkol

Jak funguje kombinovaná výuka?

Kombinovaná výuka bude mít následující schéma. V případě, že se děti v daný den nemohu učit online z domova, mohou k online výuce využít prostor školy, kde budou pod dohledem našeho průvodce = dobrovolná docházka.

 • 1. až 3. třída: 4 dny ve škole, 1 den on-line, první dva měsíce plně prezenčně
 • 4. až 6. třída: 3 dny ve škole, 2 dny on-line
 • 7. až 9. třída: 3 dny ve škole, 2 dny on-line

Následující rozvrh je prozatím orientační (týdenní rozvržení dnů, které jsou "online" a "ve škole") a může se změnit v závislosti na konečném personálním a provozním uspořádání školy. 

Poznávání přirozeně napříč předměty

Nekouskujeme poznávání podle předmětů, ale podle toho, jak se věci ve světě dějí. Velká část práce se odehrává v projektech vycházejících z každodenního života, v kterých poznatky přicházejí v souvislostech.

Zaměření na rozvoj sociálních dovedností

Ve ScioŠkole máme vyhrazeno mnoho času pro práci v různorodých skupinách, kde se potkávají děti úplně ze všech ročníků. Rozvíjíme tím schopnosti dětí pracovat v týmu a kolektivu a vnímat potřeby druhých. Děti se potkávají v projektech, ve dvojročí v triviu (CJ, MAT, AJ), v takzvaných kolejích a v neposlední řadě v družině a odpoledních kroužcích.

O náplni části výuky si rozhodují děti samy

Děti mají možnost podílet se na tvorbě a plánu toho, čím se budou ve škole zabývat. Přihlašují se do projektů, jejichž obsah, rozvržení a samotné vypsání ovlivňují. Učí se tak pracovat s vnitřní motivací, plánovat si čas, dosahovat cílů. 

Chyba je příležitost, jak se do budoucna poučit

Chybami se člověk učí, říká slavné pořekadlo. Vědomě s chybami pracujeme, necháváme děti je udělat, přijít na ně a odnést si z nich cenné zkušenosti.

Průběžná zpětná vazba pro děti i rodiče. Bez srovnávání s ostatními

Pravidelně hodnotíme posun dítěte na setkání průvodce, rodiče a dítěte (tzv. tripartita). Neznámkujeme a neporovnáváme děti mezi sebou. Hledáme společně s dětmi jejich silné stránky a na nich budujeme jejich sebevědomí. Nechceme, aby rozdělování na „dobré matikáře“, „šprty“ nebo „špatné češtináře“ zanechalo na dětské duši trvalé následky. Dáváme dítěti okamžitou zpětnou vazbu, vedeme je k sebereflexi. 

Děti si mohou určit pravidla. A poznávají jejich důsledky

Ve ScioŠkole jsme všichni na jedné lodi - pravidla fungování tvoříme společně. Děti mají na tvorbě pravidel školy zásadní podíl,  jedině tak je berou za svá. Také mohou prožít důsledky, které s sebou některá rozhodnutí nesou. 

Na místa průvodců vybíráme inspirativní osobnosti

Záleží nám na tom, aby s dětmi pracovali lidé, kteří jim mají co předat. Při výběru průvodců je naším hlavním kritériem životní zkušenost, schopnost dětem porozumět a být jim inspirativním vzorem.  

otazník

Je ScioŠkola pro vás?

I ve školství platí, že každému vyhovuje něco jiného. Každý rodič má jiná očekávání, touhy, ambice. Výběr správné školy může předejít řadě nedorozumění.

Ověřte si, zda si budete rozumět se ScioŠkolou >>>

Co dál můžete na
ScioŠkole očekávat

 • MALÉ TŘÍDY Při třiceti dětech ve třídě je velmi obtížné pracovat jinak než frontální výukou. U nás jsou třídy menší, v případě potřeby zvyšujeme počet průvodců ve třídě.
 • MULTIROČNÍKOVÉ skupiny Děti podle potřeby rozdělujeme do víceročníkových skupin, tak aby se starší učili společně s mladšími.
 • RESPEKT K TEMPU A POTŘEBÁM DÍTĚTE V maximální možné míře vytváříme pro každé dítě podmínky, v kterých se bude cítit komfortně.
 • VÝUKA MATEMATIKY PODLE HEJNÉHO METODY Přístup profesora Hejného učí matematiku pro život, ne abstraktní rovnice.
 • ANGLIČTINA OD 1. TŘÍDY Bez angličtiny se v budoucnu neobejdeme. V hodinách angličtiny se u nás mluví převážně anglicky.
 • ŘADA AKTIVIT MIMO ŠKOLU Neustále hledáme příležitosti, jak v rámci různých projektů vystoupit mimo školní zdi.

Co ve ScioŠkole
zaručeně nečekejte

 • ZNÁMKY Hodnotíme slovně a důraz klademe na sebehodnocení.
 • TUNY DOMÁCÍCH ÚKOLŮ Domů si někdy děti nosívají týdenní práci - kterou zvládnou převážně samy - z důvodu procvičení a plánování - od 4. třídy výše a pouze v matematice. Mají prostor si tuto práci udělat už ve škole i s dopomocí průvodce. Děti se speciálními potřebami procvičují někdy doma po dohodě speciálního pedagoga s rodiči.
 • BIFLOVÁNÍ Znalosti se snadno zapomenou. A dneska i najdou na internetu, když ovšem víte jak. Zaměřujeme se proto na to, aby si děti základní věci jako pravopis zvnitřnily a naučily do hloubky. Daní za to je skutečnost, že možná nikdy neuslyší o ruchovcích, a nedostanou tak možnost informace o nich vytěsnit lumírovci.
 • POUZE ZÁBAVU Děti se někdy učí formou hry, ta dává smysl v kontextu aktivit a utužuje skupinu. Zároveň vedeme děti k tomu, aby vykračovaly ze své komfortní zóny učení a poznávaly tak nové věci a trénovaly dovednosti.
 • 45MINUTOVÉ HODINY A ZVONĚNÍ Učíme v blocích, které dávají smysl. Přestávka nebo konec lekce nastává  okamžiku, kdy opadá pozornost a další práce nedává smysl..
 •  ROZDĚLENÍ NA PŘEDMĚTY Samostatně vyčleněné hodiny mají především čeština, matematika a angličtina – u nich to totiž dává smysl. Ostatní obory se různě prolínají celým vzdělávacím procesem, zejména praktickými projekty v rámci předmětu Svět v souvislostech.

Jak to na ScioŠkolách běžně chodí?

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA / KLUB

Děti si mohou vybírat z nabídky aktivit – kroužků.  Některé kroužky můžou vést i děti. Aktivity nabízejí dětem “klubáci” – lidé se zkušenostmi s prací a vztahy s dětmi různého věku. Samozřejmostí je i klidová zóna pro ty žáky, kteří chtějí odpočívat nebo si číst.

KOLEJ

Základní sociální jednotkou ScioŠkoly, namísto běžné třídy, kde jsou děti stejného věku, je kolej, která  sdružuje cca 10 – 15 dětí napříč věkovým spektrem. Kolej se v pravidelných intervalech setkává ke svému programu, jehož těžiště je především v rozvíjení sebepoznání a posilování schopnosti aktivní a solidární spolupráce. Kolej je patronována jedním průvodcem a představuje kontinuální “domovskou” skupinu žáka. Nad rámec běžné výuky je kolej také centrem mimoškolních aktivit, výletů a akcí s rodiči.

V koleji je také vytvářen bezpečný prostor pro prezentování či formování postojů dětí k nejrůznějším otázkám a  skutečnostem, které se jich týkají.

PŘEDMĚTY

Z klasických předmětů máme zachovaný český jazyk, matematiku, anglický jazyk a tělocvik. V těchto předmětech děti fungují ve dvojročích nebo ve trojročích. Propojení ostatních předmětů v jeden předmět, svět v souvislostech, umožňuje žákům pohlížet na svět a lidskou společnost více globálně. Matematické dovednosti si děti osvojují s výukou orientovanou na budování schémat podle prof. Milana Hejného. V českém jazyce uplatňujeme tvůrčí psaní a rozvíjíme  především komunikační dovednosti. Anglický jazyk je více zaměřen na ústní komunikaci. Nelpíme tolik na znalosti gramatiky, protože naším cílem je domluvit se a nebát se jazyk používat.

SHROMÁŽDĚNÍ

Jednou týdně se scházíme na školním shromáždění, kde vytváříme společný prostor pro bezpečné vyjádření svých potřeb, názorů, podnětů ke změnám, nesouhlasů s otázkami týkajícími se školy či vztahů ve škole. Ustanovujeme si zde nová pravidla či nefungující pravidla měníme. Je to i místo, kde řešíme stížnosti a máme právo hlasovat. Každý hlas má stejnou váhu bez ohledu na věk. 

PROJEKTY

Kromě klasických předmětů máme jeden speciální s názvem svět v souvislostech, kde využíváme projektů k rozvíjení klíčových kompetencí. Jejich délka je zpravidla 3 týdny, kdy dochází k jejich zhodnocení a prezentování v kolejích. Projekty nevnímáme pouze z pohledu klasického projektového vyučování, kdy je třeba dojít k nějakému konkrétnímu cíli, něco vytvořit. Někdy je i cesta naším cílem. A tak zkoumáme, bádáme, hrajeme si a experimentujeme, abychom na našem konci došli k další otázce, na kterou neznáme odpověď.

Nejdůležitější věci děti naučíme

I svoboda v učení má někde hranice. Myslíme na to, že číst, pravopisně správně psát a počítat se děti zkrátka naučit musí. Ve vzdělávacím plánu máme pro tyto případy kontrolní body. Pokud nefunguje vnitřní motivace a děti zaostávají, intenzivně pracujeme na nápravě.

Vytváříme podmínky, aby se děti zvládly připravit na přijímačky na vysněnou školu

Přijímací zkoušky přinášejí stres a potřebu zvýšené přípravy. Proto na ScioŠkolách vytváříme podmínky, aby je děti úspěšně zvládly. Opíráme se o roky zkušeností společnosti Scio s přípravnými kurzy na přijímačky na SŠ i VŠ.